Điều Khoản Sử Dụng

Điều khoản sử dụng quy định những điều khoản ràng buộc khi bạn truy cập và sử dụng website của chúng tôi. Hãy nghiên cứu kỹ và lưu lại một bản của Điều khoản sử dụng này. Việc xưng hô “Bạn” hoặc “Người dùng” được gọi chung để chỉ đối tượng truy cập và sử dụng dịch vụ của trang web.

Quy định chung

Khi truy cập website https://gamebaidoithuong.futbol/ và sử dụng dịch vụ tức là Bạn đã đồng ý với điều khoản sử dụng của website, Chính sách Quảng cáo cũng như Chính sách bảo mật của chúng tôi.

Chúng tôi thực hiện các điều khoản sử dụng, chính sách quảng cáo và chính sách bảo mật theo đúng quy định của pháp luật Việt Nam. Các tài liệu này không cản trở việc chúng tôi tuân thủ các quy định hoặc yêu cầu của cơ quan nhà nước có thẩm quyền liên quan đến việc khách hàng sử dụng dịch vụ hoặc các thông tin mà chúng tôi nhận được từ việc sử dụng dịch vụ của Bạn.

Từ chối bảo đảm

Trang web Game bài đổi thưởng FUTBOL được phục vụ dựa trên nguyên tắc không bảo hành. Chúng tôi không bảo đảm được rằng các tính năng trên website hoặc dịch vụ đáp ứng yêu cầu của Bạn không bị gián đoạn hoặc bị lỗi.

Chúng tôi cũng không chịu trách nhiệm đối với việc dữ liệu bị mất hoặc các vấn đề liên quan khác tới việc truy cập website và sử dụng dịch vụ của chúng tôi. Một khi đã đồng ý với các Điều khoản sử dụng là bạn đã đồng ý với tất cả sự rủi ro có thể xảy ra.

Thay đổi điều khoản sử dụng

Chúng tôi có quyền thay đổi các điều khoản sử dụng dịch vụ tại bất kỳ thời điểm nào mà không cần thông báo trước. Những thay đổi đó có hiệu lực ngay khi đăng tải trên trang web của Game Bài Đổi Thưởng FUTBOL. Nếu Bạn tiếp tục sử dụng dịch vụ sau khi các điều khoản mới được cập nhật, có nghĩa là Bạn đã chấp nhận và đồng ý với những nội dung thay đổi đó.

Quy định khi sử dụng dịch vụ

Khi chấp nhận sử dụng dịch vụ của chúng tôi, ngoài việc phải tuân theo điều khoản dịch vụ chúng tôi ban hành, bạn cũng cần phải chấp thuận và tuân thủ theo các quy định sau:

  • Tuân thủ quy định pháp luật
  • Nếu có tranh chấp xảy ra thì hai bên tự thỏa thuận và giải quyết trên cơ sở hợp tác.

Giới hạn trách nhiệm

  • Khi sử dụng dịch vụ của chúng tôi, Bạn xác nhận và đồng ý rằng chúng tôi chỉ cung cấp dịch vụ nếu Bạn chấp nhận giới hạn trách nhiệm của chúng tôi đối với Bạn và các bên thứ ba. Bạn sẽ chịu trách nhiệm bồi thường độc lập và toàn bộ cho bất kỳ khiếu nại, khiếu kiện nào chống lại chúng tôi liên quan đến vi phạm quy định sử dụng do hành động của Bạn khi sử dụng hoặc ngừng sử dụng dịch vụ.
  • Bạn đồng ý sẽ tự chịu trách nhiệm với nội dung và thông tin cung cấp cho chúng tôi
  • Bạn đồng ý bảo vệ, bồi thường và giữ cho chúng tôi, các công ty liên kết của chúng tôi và từng nhân viên, giám đốc, người lao động, đại lý, đại diện, nhà cung cấp thông tin và bên cấp phép không bị tổn hại bởi bất kỳ khiếu nại, khiếu kiện, chi phí, tổn thất, thiệt hại hoặc phí tổn nào, bao gồm nhưng không giới hạn ở phí luật sư, phí bồi thường thiệt hại, chi phí tố tụng và lãi chậm trả. Điều này liên quan đến hoặc phát sinh từ bất kỳ tranh chấp, thủ tục tố tụng pháp lý tại Tòa án hay Cơ quan có thẩm quyền về các sản phẩm và dịch vụ của chúng tôi. Chúng tôi có quyền tự chủ đảm nhận việc bảo vệ và kiểm soát các vấn đề phát sinh như vậy, với điều kiện là Bạn phải bồi thường cho chúng tôi.

Bản quyền và sở hữu trí tuệ

Các dịch vụ của chúng tôi, bao gồm phần mềm, nguyên liệu và quyền sở hữu trí tuệ liên quan (“Sở hữu Trí tuệ”) được bảo vệ bởi luật bản quyền, nhãn hiệu, hoặc quyền tài sản do chúng tôi hoặc bên thứ ba sở hữu. Bạn không được sử dụng thương hiệu, logo, tên miền hoặc bất kỳ dấu hiệu nhận diện nào của chúng tôi cho mục đích thương mại mà không có sự cho phép bằng văn bản của chúng tôi. Việc sử dụng trái phép có thể ảnh hưởng đến hoạt động của sản phẩm, dịch vụ hoặc uy tín của chúng tôi.

Chúng tôi tôn trọng quyền sở hữu trí tuệ của người khác và yêu cầu người dùng cũng vậy. Bạn không được tải lên, chia sẻ hay công bố bất cứ nội dung nào vi phạm bản quyền, thương hiệu, bí mật thương mại hoặc quyền tài sản trí tuệ của tổ chức hay cá nhân. Chúng tôi có quyền chấm dứt quyền truy cập vào dịch vụ đối với những người dùng bị nghi ngờ vi phạm.

Điều khoản khác

Luật điều chỉnh

Điều khoản sử dụng tuân theo và được giải thích phù hợp với pháp luật Việt Nam. Nếu bất kỳ điều khoản nào bị coi là bất hợp pháp, vô hiệu hoặc không thể thực hiện, thì điều khoản đó sẽ được tách ra khỏi Điều khoản sử dụng mà không ảnh hưởng tới hiệu lực và khả năng thực thi của các điều khoản còn lại

Chấm dứt

Điều khoản sử dụng có hiệu lực cho đến khi một trong hai bên chấm dứt đơn phương theo những trường hợp sau:

  • Chấm dứt từ phía Bạn: Bạn có thể chấm dứt Điều khoản sử dụng bằng cách không truy cập và sử dụng dịch vụ của Chúng tôi.
  • Chấm dứt từ phía Chúng tôi: Chúng tôi có thể chấm dứt điều khoản sử dụng ngay lập tức với Bạn mà không cần báo trước.

Liên hệ

Nếu bạn vẫn đang có câu hỏi hoặc thắc mắc nào về Điều khoản sử dụng này hoặc các hoạt động dịch vụ của website, xin hãy liên hệ với chúng tôi thông qua Email hoặc Hotline. Mọi vấn đề thắc mắc hay khiếu nại của Người dùng đều sẽ được giải quyết hợp lý và nhanh chóng.

X

This will close in 0 seconds